W trybie ciągłym ZUS prowadzi nabór Wniosków o dofinansowanie projektów, których efektem ma być poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach.

Wnioskować mogą płatnicy składek.

Dofinansowaniu podlegają usługi doradcze bhp oraz inwestycje bhp.

PROJEKTY DORADCZE, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

 1. Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
 2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
  • czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.),
  • czynniki chemiczne i pyły,
  • czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.),
  • czynniki biologiczne.
 3. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków), 
 4. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy,
 5. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,
 6. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

PROJEKTY INWESTYCYJNE, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

Zakup i instalacja:

 • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń,
 • optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.),
 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp.),
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp.),
 • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych,
 • obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
 • wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
 • neutralizatorów elektryczności statycznej,
 • urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.),
 • urządzeń i elementów wentylacji nawiewnej oraz miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.),
 • urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (np.: podestów, platform, podnośników, z wyłączeniem rusztowań),
 • urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków,
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i ustalona została na następujących poziomach:

Rodzaj przedsiębiorstwa

Liczba

pracowników

Procent budżetu

projektu podlegający dofinansowaniu

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów

doradczych

(w PLN)

inwestycyjnych

(w PLN)

doradczo-inwestycyjnych

(w PLN)

1

2

3

4

5

6

7

o

Mikro

przedsiębiorstwo

1 - 9

90%

40 000

60 000

100 000

o

Małe

przedsiębiorstwo

10 - 49

80%

60 000

90 000

150 000

o

Średnie

przedsiębiorstwo

50 - 249

60%

80 000

180 000

260 000

o

Duże

przedsiębiorstwo

250 i więcej

20%

100 000

300 000

400 000

 

Jeśli i jesteście Państwo zainteresowani wnioskowaniem, zapraszamy do kontaktu z nami.

Mikroprzedsiębiorców z terenów wiejskich województwa łódzkiego zachęcamy do skorzystania z ostatniej w tym okresie programowania możliwości dofinansowania inwestycji realizowanych na terenach wiejskich lub miejsko-wiejskich w miejscowościach o liczbie mieszkańców poniżej 5 tys.

Zasadą jest konieczność utworzenia minimum jednego miejsca pracy. Na każdy z nowopowstałych etatów dofinansowanie wynosi 100 000 zł, jednak łącznie wsparcie nie może być wyższe niż 300 000 zł dla jednego przedsiębiorcy.

Ten rodzaj dotacji działa od 2010 roku i dotychczas dla naszych klientów opracowaliśmy wnioski dotyczące:

 • wyposażenia kruszarni gruzu budowlanego
 • zakupu ładowarek i koparek
 • rozbudowy Sali weselnej
 • wyposażenia warsztatu samochodowego
 • budowy pomieszczeń magazynowych
 • zakupu samochodów specjalnych
 • zakupu ciągników siodłowych
 • wyposażenia lokalu gastronomicznego
 • utwardzenia terenu
 • zagospodarowania terenu.

Państwa również zapraszamy po dotacje.

Mikroprzedsiębiorcy działający na terenach wiejskich oraz osoby mieszkające na wsi i planujące podjąć działalność gospodarczą na terenach wiejskich w województwie łódzkim jeszcze w tym roku będą mogły starać się o dofinansowanie tworzonej/rozwijanej firmy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Dofinansowaniu podlegają:

 • budowa, przebudowa lub remont budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej
 • zagospodarowanie terenu
 • zakup maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • zakup specjalistycznych środków transportu.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest tworzenie nowych miejsc pracy. Za każde nowoutworzone pełnoetatowe stanowisko można otrzymać do 100 000 zł, łącznie jednak nie więcej niż 300 000 zł. Finansowanie pokrywa do 50% poniesionych nakładów.

To już ostatni nabór tego okresu programowania.